Zu Artikeldetails zurückkehren Fajt, Jiří (Hg.): Europa Jagellonica 1386–1572. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců. Průvodce výstavou [Europa Jagellonica. Kunst und Kultur unter der Herrschaft der Jagiellonen 1386–1572. Ausstellungsführer] Herunterladen PDF herunterladen